անկից


անկից
անկից

Dasnabedian 1995: 413

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 22,24
non joint, béant

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՆԿԻՑ — ( ) NBH 1 0174 Chronological Sequence: 10c ա. Ոչ կցեալ. ոչ միացեալ. չփակած, չկըպած, չգոցուած. *Անկից վիրացն խոցով հարցաքննեցաւ. Նար. կուս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՍՐ — ( ) NBH 1 0095 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c մ. αὑτοῦ, ἑνταῦθα, ἑνθάδε, ᾦδε huc, hic Յայս վայր, ուր մեքս եմք. ʼի տեղիս յայս. հոս. ... *Ձայնեա՛ առ իս զամենայն այր Յուդայ, եւ դու այսր եկեսցես: Գտջիք զնա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅԱՌԱՋ — ( ) NBH 2 0331 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c գ. ՅԱՌԱՋ ՅԱՌԱՋՍ. (ʼի բառէս Առաջ, առաջք. իբր մ.) ἕμπροσθεν ante, anterius . եւ բայիւ προβάλλω, προβιβάζω projicio, promoveo προέρχομαι,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՒ — ( ) NBH 1 0092 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c մ.շ. Զհետ այնորիկ. ապա. այլ եւս. եւ արդէն իսկ. արդ. անկից էտեւ, անանկ ըլլալէն էտեւ, ա՛լ. ... ἕτι ultra, ἥδη jam *Ոչ իժիք ազդիցէ այնուհետեւ: Այնուհետեւ ոչ եւս պիտոյ է վասն մեղաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴՍՏԻՆ — ( ) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c մ. ἅνωθεν, ἕτι, ἑξ αὑτοῦ a principio, adhuc, jam, ex ipso Անդուստ ʼի սկզբանէ. ʼի բնէ անտի. հետէ. արդէն, ʼի նմին իսկ իրէ. յինքենէ. բուն սկզբէն, անկից, իրմէն. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԿ — I. (ի, ից.) NBH 1 0167 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 12c ա. ԱՆԿ որ եւ գրի ԱՆԳ. Անկաւոր. յանկաւոր. պարտուպատշաճ. դիպող. ինչ որ մէկին կինկնայ, յարմար. ... ἑπιβάλλον, κατάλληλον, καθήκον, δέον conveniens, congruus… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԿՑԵԼԻ — ( ) NBH 1 0177 Chronological Sequence: 10c ա. Անկից, եւ անկարկատելի. ... *Անկցելի ձորձով սխալեալ առաջի քո. Նար. ՟Ի՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՏԻ — I. ( ) NBH 1 0246 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c մ. ԱՆՏԻ εὕθεν, ἑντεῦθεν, ἑκεῖθεν inde գրի եւ ԱՆԴԻ. Յայնմ տեղւոջէ կամ կողմանէ. անկէ, անկից. ... *Անտի բաժանի: Գնաց անտի: Աստի եւ անտի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Զ — I. ( ) NBH 1 0708 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Տառ բաղաձայն, եւ այն կիսաձայն ըստ բզզանաց մեղուաց՝ մանաւանդ յառաջ քան զբաղաձայնս. զորօրինակ՝ զմարդ, զնա. որ գրի եւ զընա, իբր ըզընա. զի միշտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՐՑԱՔՆՆԵՄ — (եցի.) NBH 2 0069 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 11c ն. περιεργάζομαι exploro, exquiro. Հարցանելով քննել. հարցափորձել. հարցանել. *Զարուեստ բժշկութեան հարցաքննէին. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 11: *Զայնպիսի ինչ կամէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԵՏԷ — ( ) NBH 2 0092 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c նխ. այսինքն Ի հետէ, որոյ նախդիրն դնի ʼի վերայ նախընթաց բառից. ἁπό, ἁφ’ ἦς, ἁπ’ ἑκεινού ex quo, ab exinde, jam inde, ab ... usque. Զհետ կամ զկնի անցելոց եւ այսր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.